Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret, aikuiset ja perheet (30 op)

24.10.2024-6.5.2025 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit

Ajankohta

24.10.2024 - 6.5.2025

Kesto

12 koulutuspäivää (6 x 2 päivää) klo 9-16

Kenelle sopii

Henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille

Paikka

Linkki etänä osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen

19.1 - 6.10.2024

Osallistumismaksu

2000 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksupalautetaan vain, jos koulutus peruuntuu tai ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Koulutus laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen toteutumisen varmistuttua. Maksu sisältää sähköisen koulutusmateriaalin
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret, aikuiset ja perheet (30 op)

Koulutuksen kuvaus

Koulutus toteutetaan kokonaan etäkoulutuksena Zoomin välityksellä. ​Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa. Koulutukseen otetaan max 21 opiskelijaa

Aika: koulutus toteutetaan kokonaan etäkoulutuksena Zoomin välityksellä seuraavasti:

1.jakso: 24.-25.10.2024
2.jakso: 11.-12.12.2024
3.jakso: 16.-17.1.2025
4.jakso: 17.-18.2.2025
5.jakso: 26.-27.3.2025
6.jakso: 5.-6.5.2025

Kouluttajat:

• Pääkouluttaja ja koulutuksesta vastaa Leena Mannström VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja 

• Erityisasiantuntijana lastenpsykiatri Anita Puustjärvi; Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta. 

• Positiivisen psykologian asiantuntija Krisse Lipponen

• Autisminkirjon asiantuntija Sari von Zansen

• Kokemuskouluttajat : ADHD, autisminkirjo sekä Tourette. Kokemusasian tuntijoiden puheenvuorot

• Neuropsykiatrinen valmentaja, menetelmäosaaja Pia Heinonen

• Neuropsykiatrinen valmentaja, sosionomi Niina Piira

• Erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Vainio

KOULUTUKSEN TAVOITTEET:

Opiskelija

• omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. riippuvuudet,masennus, päihteiden käyttö)

• tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä

• osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen 

• osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa.

• saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä

Tutustu myös https://www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/


  Koulutuksen sisältö

  KOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET 

  • Mistä neuropsykiatrisessa ohjauksessa on kysymys? 

  • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista

  • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa. Psykiatrin päivän koulutus

  • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit (uni-valverytmin häiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat, syrjäytyminen ja kriminalisoituminen) 

  • Tarkkaavaisuushäiriöinen nuori opinnoissa; keinoja ja menetelmiä opintojen tukemiseen

  • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus arkeen ja mitä eri apuvälineitä sekä keinoja on käytettävissä

  • Autismin kirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä arjenhallinnan tukemiseen

  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät

  • Tarinan voima –narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen ja myönteisen elämänpolun rakentamiseen

  • Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus 

  • Positiivinen psykologia ja vahvuuksien käyttö

  • Mindfulness ohjauksessa

  • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet

  • Pakko-oireet ja OCD

  • Ryhmän valmentaminen

  • Perheen ja läheisten tukeminen

  • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön

  KOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS

  Koulutuksessa on kuusi kahden päivän opiskelujaksoa ( yhteensä 12 opetuspäivää)

  Opiskelu sisältää:

  • asiantuntija-alustuksia ja luentoja

  • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia

  • workshop-tyyppistä työskentelyä

  • työnohjaus vertaisryhmissä

  ITSENÄINEN TYÖSKENTELY

  Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää: omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin.

  • kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/ tai verkoston kehittämistä. Oppimista tukee lisäksi tehtävien tekeminen ja kokemusten jakaminen vertaisryhmissä, jotka tapaavat sovitusti ja ohjeistetusti lähiopetuspäivien välillä

  • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio 

  • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 3-4 kertaa

  • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät

  • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu

  • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin