Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus 18 op

5.9.2024-26.2.2025 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Tervetuloa mukaan! Tervetuloa opiskelemaan uusimpia ratkaisukeskeisen coachingin, valmennuksen ja työnohjauksen menetelmiä ja teoriaa, mielen taitoja, itsetuntemusta ja toisten ymmärtämistä innostavassa ja suositussa, kahden kouluttajan malliin pohjautuvassa koulutuksessamme!

Ajankohta

5.9.2024 - 26.2.2025

Kesto

13 päivää klo 9-16

Kenelle sopii

Kasvatus-, koulutus-, hoito-, kuntoutus- ja sosiaalialan työtä tekeville, työhyvinvoinnista vastaaville, esihenkilö- ja johtamistyötä tekeville sekä urheilijoille ja urheiluvalmentajille.

Paikka

Koulutus toteutetaan etänä Teamsin välityksellä. Koulutukseen osallistuville lähetetään linkki ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

11.4 - 18.8.2024

Osallistumismaksu

1790 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Osallistumismaksu sisältää kattavat teoria- ja harjoitusmateriaalit sekä kahden kouluttajan tuen. Koulutus laskutetaan neljässä kuukausittaisessa erässä koulutuksen aloituksen varmistuttua.
Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus 18 op

Koulutuksen kuvaus

Positiiviseen, kognitiiviseen ja valmentavaan psykologiaan perustuvat integratiiviset coaching- ja valmennustaidot antavat tieteellisen ja käytännönläheisen perustan itsetuntemuksen kehittymiseen sekä nykyaikaiseen itsensä ja toisten johtamiseen. Ratkaisukeskeinen coaching on tieteiden ja ammattien rajat ylittävää, käytännön läheistä toimintaa, jonka toteuttamisen tapa on voimavarakeskeinen ja energisoiva. Tänä päivänä coaching on jo luonteva osa sekä yksilön, organisaation että koko työelämän kehittämistä.

Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutusohjelma (18 op) on pitkän coaching -kokemuksen ja kehitystyön tulos, jossa yhdistyvät kahden kouluttajan vahva coachingin teoreettinen viitekehys, käytännön taidot ja niihin liittyvä poikkitieteellinen erityisosaaminen käyttäytymistieteiden saralta. Peruskoulutusohjelma on ensimmäinen osa koulutuspolkua, josta voi jatkaa suoraan syventävään koulutukseen ja siten saada valmiudet toimia Ratkaisukeskeisenä valmentajana.

Koulutukseen sisällytetty Enneagrammi-persoonallisuusmalli ja sen ympärille kytkeytyvä kehitys- ja elämänkaaripsykologia elämänjanatyöskentelyineen kulkee läpi koko peruskoulutusmatkan. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus oppia perusteet niin ihmisen kasvusta ja kehityksestä, kuin kehittää syvällisesti itsetuntemusta. Koulutuksesta saatu erinomainen palaute, kahden kouluttajan malli sekä sisällön jatkuva kehittäminen vastaamaan ammatillisen coaching-työn vaatimuksia takaavat osallistujille monialaisen oppimiskokemuksen ja taatusti ajantasaiset, alalla vaadittavat tiedot ja taidot.

Täältä ammennetaan energiaa, työvälineitä ja itsetuntemusta coaching- ja valmennustaidoista esimiehille, opettajille, HR –asiantuntijoille, yrittäjille ja ihmissuhdetyötä tekeville!

Koulutus on hyvin käytännönläheinen sisältäen sekä coaching- ja valmennustaitojen-, mielen taitojen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teoriaa, yhdessä ajattelua ja monipuolisia harjoituksia ja työmenetelmiä. Koulutuksessa opiskelija käy ammatillisen kehittymisen kanssa rinnakkain oman henkilökohtaisen kasvuprosessin, joiden myötä hänen itsetuntemuksensa syvenee kohti ammatticoachilta edellytettävää mielen taitojen psykologista ymmärtämistä ja hän saa perustaidot valmentaa ja ohjata muita.

Aikaisemmin coaching-opinnoissa mukana olleiden kokemuksia:

”Olen iloinen, että lähdin mukaan coaching-koulutukseen, sillä se antoi arjen keskelle aikaa itsetuntemukselle ja eri persoonien syvemmälle ymmärtämiselle. Sain omaan esihenkilötyöhön eväitä haastavienkin tilanteiden ihmisläheiseen ja tavoitteelliseen purkuun ja koen, että tuntemalla paremmin itseni, pystyn myös johtamaan muita paremmin. Coaching-koulutus antoi myös ystäviä ja haastoi kehittymään paremmaksi versioksi itsestäni!”
Hilla-Rina Palokari, toimitusjohtaja

”Tämä koulutus oli minulle elämäni paras pysähdyspaikka; sain pohtia "Coaching-osaaja koulutus oli hyvä mahdollisuus keskustella itsensä kanssa, pohtia omaa elämää ja omia tavoitteitaan! Tunnelukkojen ja omien esteiden kohtaamista, omien arvojen pohdiskelua, itsensä johtamista, omien tunteiden tutkiskelua ja tunnistamista. Koulutus herätteli hyvin omaa tietoisuutta." Marjut Kuusisto, Lapin rahaston asiamies, Suomen Kulttuurirahasto
Tmi Marjut Kuusisto, työnohjaaja

"Coaching-koulutus antoi minulle välineitä sekä yksityis- että työelämään; opin keinoja stressin hallintaan sekä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Olen oppinut suhtautumaan asioihin rauhallisemmin ja olemaan laadukkaammin ja täysipainoisemmin läsnä ihmisten kanssa. Koulutus on tuonut laatua ja hyvinvointia arkeeni!
Hannu Friman, näyttelijä, kouluttaja ja yrittäjä


  Koulutuksen sisältö

  Saat koulutuksessa perusvalmiudet ja välineitä coachingin teoriaan, tieteeseen ja työkaluhin. Koulutuksen jälkeen osaat:

  • soveltaa ja hyödyntää ratkaisukeskeisiä coaching- ja valmennustaitoja omassa työssä
  • johtaa ja valmentaa omia ja asiakkaan tavoitteisiin liittyviä prosesseja
  • valmentaa ryhmiä
  • selkiyttää omaa valmentajaprofiiliaan ja tuotteistaa omaa osaamistaan
  • parantaa ja selkiyttää itsetuntemusta teorian ja käytännön tasolla
  • antaa selkeän kuvan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä menetelmällisen pohjan sen tutkimiseen ja oman energian lisäämiseen
  • kasvattaa ajatus-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja
  • auttaa tunnistamaan stressiä, uupumusta ja keinoja vapautua siitä
  • kehittää tietoisuustaitoja ja edistää mielenrauhan, ilon ja onnellisuuden kaltaisia mielentiloja
  • antaa perustan joustavan mielen taidoille ja henkiselle palautumiskyvylle (resilienssi)
  • auttaa löytämään sekä omia että muiden vahvuuksia (VIA) ja tukemaan niiden käyttöä
  • lisää motivaatiota, auttaa tunnistamaan motivoitumisperusteita ja auttaa johtamaan omaa toimintaa ja tavoitteita (volitio)
    

  Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutuksen viitekehys

  • rakentuu coachingin viitekehykseen, mikä on positiivisen, kognitiivisen ja valmentavan psykologian periaatteiden, erityisesti mielen valmentamisen taitojen viemistä käytäntöön. Se on syvää psykologista ja henkistä itsetuntemusta, tietoisuustaitoja, myönteisyyden vaalimista ja itsensä ja valmennettavan johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden, tahdon ja toiminnan alueilla.
  • on voimavara- ja ratkaisukeskeistä, itseohjautuvuuteen kasvattavaa
  • hyödyntää kokemusperäisyyttä, tiimioppimisen-, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä työnohjauksen periaatteita, Mindfulness –asennetta, Enneagrammi –persoonallisuusteoriaa sekä NLP:n ja Mind-Body Bridgingin parhaita käytäntöjä.
    

  Koulutuksen rakenne ja sisältö:

  Koulutuksen laajuus on 13 päivää (18 op). Opetuksessa vuorottelevat teoriaosuudet, dialogiset keskustelut sekä vertaisarvioidut yksilö- ja pariharjoitukset. Käytämme opetusmenetelmänä myös terapia- ja työnohjauskoulutuksesta tuttua aitojen yksilöasiakas case-tilanteiden demo-ohjausta, jossa opiskelijat saavat havainnoida kahden kouluttajan työskentelyä, välireflektointia ja tilanteen arviointia ja osallistua yhteiseen loppureflektointiin. Tällä autetaan opiskelijaa näkemään erilaisia tapoja toteuttaa valmennusta ja syventää prosessinomaista valmennusosaamista.

  Jaksojen välillä suoritetaan coaching- ja valmennustaitoihin liittyviä oppimistehtäviä vaihdellen joko omatoimisesti tai pienryhmissä, tutustutaan kirjallisuuteen, toteutetaan asiakasarvioituja harjoitusvalmennuksia (20 h) ja laaditaan henkilökohtainen suunnitelma toteutuksineen näyttönä omasta osaamisesta. Lisäksi opiskelija tutustuu muutamaan itsetuntemusta lisäävään testiin, jota voi soveltaa asiakastyössä.

  Aikataulu: 
  to-pe 5.-6.9.2024
  to-pe 3.-4.10.2024
  ke-to 6.-7.11.2024
  ma-ke 16.-18.12.2024
  ti-ke 21.-22.1.2025
  ti-ke 25.-26.2.2025

   

  Koulutusprosessi pähkinänkuoressa:

  • Koulutuksen kesto puoli vuotta
  • 13 tutkivaa lähiopetuspäivää
  • 40 tuntia asiakas- vertaisarvioitua valmennusharjoittelua (20 h lähipäivissä + 20 h itsenäisesti)
  • Itsenäistä työskentelyä itsetuntemusta lisäävien tehtävien/testien parissa
  • Kirjallisuuteen perehtymistä
  • Pienryhmä/paritapaamisia lähijaksojen välillä 1 krt/kk
  • Oman osaamisen tuotteistaminen ja valmentajaprofiilin vahvistaminen

  Ratkaisukeskeiset coaching- ja valmennustaidot (2 pv)

  • Coachingin taustateoriat: kognitiivinen käyttäytymistiede teoriassa ja käytännössä, positiivinen- ja valmentava psykologia, ratkaisukeskeisyys, hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen orientaatio ja mielen filosofia
  • Ratkaisukeskeisen coachingin -prosessin kaksi ulottuvuutta: rakenne ja dialogi
  • Coachingin alkeet – prosessimalli: Grow
  • Coachin pedagogiset ydintaidot, yhteyden luominen ja mielentila
  • Coaching-tekniikat, erilaiset kysymykset, näkökulman vaihtamisen taito, narratiivisuus
  • Valmentava työote
  • Läsnäoleva, arvostava vuorovaikutus ja yhteyden luominen

  Itsetuntemus ja persoonallisuus (2 pv)

  • Mistä itsetuntemus koostuu? Psykologinen ja henkinen itsetuntemus kokemuksellisuuden tutkimisena & elämänkaaripsykologinen elämänjana
  • Orientaatio systeemiseen ajatteluun
  • Kiintymyssuhdeteoria: kiintymyssuhteet elämänkaaressa
  • Itsetuntemus ja psyyken toiminta
  • Itsetuntemus ja oman elämän merkitys
  • Itsetuntemus, itseluottamus ja itsetunto
  • Persoonallisuus
  • Enneagrammi itsetuntemusmallina: yhdeksän erilaista persoonallisuustyyppiä, toiminta- ja selviytymisstrategiaa
  • Stressi- ja kasvusuunnat, siivet
  • Peruspelot, motivaation lähteet ja erilaisten toimintamallien syyt
  • Enneagrammityyppien sudenkuopat ja kasvun avaimet


  Ajattelun kehittäminen ja tietoisuustaidot (2 pv)

  • Mitä on oman elämän johtaminen? Miten johdan muita?
  • Ajattelun johtamisen taidot – sisäinen puhe, myötätunto ja rajoittavat uskomukset
  • Arvot, meta-arvot ja oma tarina
  • Ratkaisukeskeskeinen visualisointi ja mentaalivoima: unelmat visioiksi ja tavoitteiksi
  • Läsnäolo avaimena hyvän mielen taitoihin, iloon, onnellisuuteen ja mielenrauhaan
  • Mindfulness –asenne ja sen kehittäminen
  • Mielikuvaharjoitukset

  Tunteet, työelämän tunnetaidot ja tunne-elämän johtaminen (3 pv)

  • Tunteiden teoriaa
  • Tunteiden ja kokemusten validaatio
  • Tunnelukot
  • Tunteiden käsittely ratkaisukeskeisen coachingin keinoin:
   • Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen
   • Tarpeet tunteiden takana
   • Tunteen vastaanottaminen ja tunteiden säätely
   • Ikävien ja energiaa vievien tunteiden käsittely
   • Irtipäästämisen ja anteeksiantamisen psykologiaa
   • Myönteisen tunne-elämän rakentaminen
   • Voimavaratunteen ankkurointi
  • Tunneäly, mentalisaatio ja sen kehittäminen
  • NVC-malli ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus

  Kokonaisvaltainen hyvinvointi, stressi ja oman energian johtaminen (2 pv)

  • Hyvinvoinnin ja onnellisuuden teoria (Martin Seligman /Emma Seppälä)
  • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli ja työmenetelmä
  • Oman energian johtaminen
  • Fyysinen ja psyykkinen stressi & hermoston järjestelmät
  • Hengittäminen
  • Mind-Body Bridging ja stressistä vapautuminen
  • Joustava mieli ja resilienssi: vastoinkäymisten ja pettymysten valmentaminen
  • Vaatimusten ja voimavarojen tasapaino
  • Oman elämän rajat ja palautuminen

  Osaamisen, toiminnan ja suoriutumisen johtaminen (2 pv)

  • Itsen johtamisen ulottuvuudet
  • Vahvuudet ja niiden tunnistaminen (VIA)
  • Tahdonvoima ja tahdon kolme ulottuvuutta
   • Irti päästäminen, sisäisen luottamuksen rakentaminen ja oman mielen ohjaus
  • mieli ja kieli, narratiivisuus
  • Tavoitteiden rooli ja tavoitteiden onnistumista edistäviä toimintamalleja
  • Motivoituminen ja motivoitumisperusteet
  • Aloitusvoima ja aikakokemus
  • Systeeminen näkemys: muutoksen tasot ja pysyvä muutos

  Kouluttajat

  Koulutuksen psykologisesta ja pedagogisesta osuudesta vastaa Katja Vainikainen ja työnohjauksellisesta ja organisatorisesta osuudesta Paula Kähkönen. Koulutus on ehdottoman luottamuksellista ja perustuu coachingin, työnohjauksen ja ihmissuhdetyön eettisiin periaatteisiin.

  Kouluttajat

  Katja Vainikaiseen voit tutustu tästä

  Paula Kähköseen voit tustua tästä

   

   

  Ilmoittaudu

  Ilmoittaudu
  Paikkoja vapaana

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin