Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret, aikuiset ja perheet (30 op)

22.9.2022-31.3.2023 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit

Ajankohta

22.9.2022 - 31.3.2023

Kesto

12 koulutuspäivää (6 x 2 päivää) klo 9-16

Kenelle sopii

Henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille

Paikka

Linkki etänä osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen

29.12.2021 - 22.9.2022

Osallistumismaksu

2000 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Koulutus laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen toteutumisen varmistuttua. Maksu sisältää sähköisen koulutusmateriaalin.eriaalin.
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret, aikuiset ja perheet (30 op)

Koulutuksen kuvaus

Tiedote 20.9.

Koulutuksessa on vielä muutama paikka. Jos haluat opintoihin mukaan, ottaisitko yhteyttä Päivi Hinnoon. 

Koulutus toteutetaan kokonaan etäkoulutuksena Zoomin välityksellä. ​Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa. 

Aika: koulutus toteutetaan kokonaan etäkoulutuksena Zoomin välityksellä seuraavasti:

22.-23.9.2022
3.-4.10.2022
1.-2.11.2022
16.-17.1.2023
13.-14.2.2023
30.-31.3.2023

Kouluttajat:

• Pääkouluttaja ja koulutuksesta vastaa Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja

• Erityisasiantuntijana toimii lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lasten psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen terapia) lastenpsykiatrian ylilääkäri, NLP-Practioner Anita Puustjärvi. Anita Puustjärvi pitää yhden kokopäivän koulutuksen Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta. Anita Puustjärvi on toiminut ADHD -käypähoito suosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä.

• Positiivisen psykologian asiantuntija Krisse Lipponen

• Nepsy-valmennuksen menetelmiä ohjaustyössä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa

asumispalveluohjaaja, sosionomi, nepsy-valmentaja Pia Heinonen

• Erityisopettaja Mari Lapinkoski

• Hyvä kohtaaminen erityislasten perheiden kanssa, autismiosaaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari von Zansen

• Kokemuskouluttajat : ADHD, autisminkirjo sekä Tourette. Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot.Kokemuaosaajat Tourette JP Kurvi, ADHD- kokemusosaaja Arja Mäntylä sekä autisminkirjon kokemusosaaja Sari ja Joakim von Zansen  Tähän sisältyy pääkouluttajan Leena Mannström-Mäkelän johtama koulutus.


Koulutuksen tavoitteet:

Opiskelija

• omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. masennus, päihteiden käyttö)

• tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä

• osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen

• osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia

yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset,

kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa.

• saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa

työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä

 


  Koulutuksen sisältö

  Koulutuksen rakenne ja toteutus

  Kontaktiopiskelu (6 x 2 päivää) sisältää:

  • asiantuntija-alustuksia ja luentoja

  • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia

  • workshop-tyyppistä työskentelyä

  • työnohjaus vertaisryhmissä
   

  Itsenäinen opiskelu:

  Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää: omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden

  määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen

  opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät

  kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin

  asiakkaisiin.

  • kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä. Kehittämistehtävä

  tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman

  työn, työpaikan ja/ tai verkoston kehittämistä. Oppimista tukee lisäksi tehtävien

  tekeminen ja kokemusten jakaminen vertaisryhmissä, jotka tapaavat sovitusti ja

  ohjeistetusti lähiopetuspäivien välillä

  • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio

  • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät

  kontaktiopiskelujaksojen välillä, yht. 3-4 kertaa. Vertaisryhmät voidaan järjestää niin, että

  saman kohderyhmän kanssa työskentelevät ovat samassa ryhmässä.

  • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät

  • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu

  • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja

  tallentaminen

  • menetelmäportfolion kasaaminen annettujen ohjeiden ja linkkien avulla

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin