Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op, ryhmä 2 syksy2023

28.11.2023-22.5.2025 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysala
Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet käyttää ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien 30 op aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta.

Ajankohta

28.11.2023 - 22.5.2025

Kesto

Koulutuspäivät klo 9-16, lisäksi 5 x 2t pienryhmätyönohjausta sovittavina aikoina

Kenelle sopii

täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan ja työssäjaksamistaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien 30 op aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Linkki etänä opiskeleville lähetetään ennen koulutusta. Lähiopetuspaikka on Santasport Lapin Urheiluopisto

Ilmoittautuminen

8.2 - 23.11.2023

Osallistumismaksu

2200 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksu palautetaan vain, jos opiskelijaa ei hyväksytä koulutukseen. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op, ryhmä 2 syksy2023

Koulutuksen kuvaus

Tiedote 20.11.
Koulutus alkaa suunnitelman mukaisesti 28.11. Ryhmässä on tilaa muutamalle opiskelijalle, joten pidämme ilmoittautumisen vielä auki. 

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet käyttää ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä. Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofinen ajattelu yhdistettynä narratiiviseen ja dialogiseen malliin myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla.

Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Koulutuksesta saa myös Insentio Solutions® lyhytterapeuttipätevyyden.

Koulutuksen voi suorittaa kokonaisuudessaan etänä. Opetuspäivistä osa voidaan järjestää hybridinä, jolloin lähiopetukseen kokoontuva osa ryhmästä kokoontuu Santasport Lapin Urheiluopistolla. Kokoontumistavoista sovitaan ryhmän kesken aloituksen jälkeen.

Aikataulu: Opetuspäivät päivittäin klo 9-16. Alla olevina, pienryhmätyönohjaukseksi merkittyinä päivinä, opiskelijalla on 2 x 45 min työnohjausta, pienryhmänsä mukana. Pienryhmien päivittäinen aikataulu määräytyy opintojen aloituksen jälkeen. Tavoitteena on, että pienryhmän kokoontuminen on aina samaan kellonaikaan työnohjauspäivinä.

28.11.2023
22.1.2024 
29.2.
4.4. Pienrymätyönohjaus
20.5. 
19.9. 
15.10.
19.11. Pienryhmätyönohjaus
17.12.
23.1.2025 Pienryhmätyönohjaus
25.2.
25.3. Pienryhmätyönohjaus
15.4.
16.4. Pienryhmätyönohjaus
22.5.

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on saada tietoa erilaisista mielenterveyden ongelmista ja oppia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssään eri työympäristöissä.

Tavoitteena on oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joiden avulla asiakkaan kasvun ja kehityksen sekä myönteisen mielenterveyden tukeminen mahdollistuu.

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa omaa työssä jaksamista ja tukea tavoitteellista ja ammatillista toimintaa.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää käytännön työtapoja omassa työkontekstissaan ja integroida niitä yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin.

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • Tietää mitä on psykoterapeuttinen ja lyhytterapeuttinen työskentely sekä niiden prosessi ja osaa soveltaa niitä myös käytäntöön.
 • Ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
 • Ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet
 • osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä toimintatapoja ja työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painottuvat yksilön omat voimavarat, toivo, merkityksellisyys, osallisuus ja myönteisyys
 • osaa analysoida ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaista lyhytterapeuttista työskentelyä.
 • osaa hyödyntää lyhytterapeuttisen terapiaprosessin rakennetta
 • osaa ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä sekä arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuksen suoritustapa:

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen sisältyy opetusta 10 päivää, pienryhmätyönohjausta 5 x 2 tuntia opetuspäivien lisäksi, dokumentoitavaa asiakastyöharjoittelua 100 tuntia (10 asiakasta), vertaisryhmätyöskentelyä lähipäivien välissä 26 tuntia sekä kirjallista oheislukemistoa sekä niihin liittyvät reflektiot.

Lisäksi koulutuksessa tehdään annettuja välitehtäviä, kirjallinen lopputyö sekä omaa kasvua ja kehittymistä tutkiva itsereflektio. Opiskelija hankki itse omat asiakkaansa esim oman työnsä kautta. Asiakastyöstä tehdään kirjalliset arvioinnit sekä litteroinnit annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulutus edellyttää itseohjautuvuutta ja aikuisopiskeluvalmiuksia.

Koulutuksessa on olennaista prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa.

 • Lähiopetuspäiviä on 10
 • Pienryhmätyönohjausta 5 x 2 h (viitenä päivänä 2 x 45 min)
 • Vertaisryhmätapaamiset 24 h
 • Asiakastyö (100 tuntia, 10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi
 • Välityöskentely ja tehtävät
 • Kirjareferaatit 5 kirjaa
 • Muu oheislukemisto (lainsäädäntö)
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • Syventävä kirjallisuus

 

Koulutuksen rakentuminen moduuleittain:

 • Johdanto terapeuttiseen työhön ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen 10 op
 • Mielenterveyden erilaiset ongelmat ja ratkaisukeskeinen hoito 10 op
 • Lyhytterapian erilaiset sovellukset terapeuttisessa työskentelyssä 10 op

  Koulutuksen sisältö

  Koulutuksen sisältö:

  Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset työmenetelmät myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

  • Psy­ko­te­ra­pia ja lyhytterapia työ­me­ne­tel­mä­nä
  • Ratkaisukeskeisyys ja taustafilosofia sekä työotteen perusteet
  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttinen prosessi
  • Ratkaisukeskeisen työtavan mallit ja menetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
  • Näyttöön perustuva psykoterapia ja psykoterapian tuloksellisuus
  • Mie­len­ter­veyt­tä kos­ke­va lain­sää­dän­tö sekä mie­len­ter­veys­työn ja psy­ki­at­ri­sen hoi­don pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä
  • Psykiatrisen hoidon diagnostiikka

  Keskeisimmät mielenterveyden ongelmat ratkaisukeskeisessä lyhytterapeuttisessa

  työskentelyssä ja ratkaisukeskeinen hoito:

  • Ahdistuneisuus
  • Masennus
  • Traumat, kriisit
  • Pakko-oireet, pelot sekä paniikkihäiriö
  • Syömishäiriöt
  • Päihdeongelmat
  • Neuropsykiatriset ongelmat
  • Työskentely eri-ikäisten ja perheiden kanssa
  • Pariterapia ja seksuaalisuus sekä sukupuolisuuden moninaisuus

  Kouluttajat: Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja

  Vierailevana kouluttajana ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Petri Kylmänen (sairaanhoitaja YAMK)

  Pienryhmätyönohjauksesta vastaavat Sarianna Virpikari sekä Mika Haataja. Mika Haataja on pitkän linjan perheterapeutti ja hänellä on kokemusta juuri nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelemisestä. Mika on nuorisopsykiatrin asiantuntija ja tekee työtään tämän lisäksi työnohjaajana sosiaali, -terveys, - ja kasvatusalan työyhteisöissä. Mikan koulutustausta on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja.

  Koulutukseen hakeutuminen:

  Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuessasi sinun tulee liittää mukaan vapaamuotoinen hakemus SEKÄ todistus suoritetuista Psykoterapeuttiset valmiudet tai vastaavat -opinnoista. Jos sinulla ei vielä ole todistusta, voit liittää sen ilmoittautumisajan loppuun mennessä muokkaamalla omia tietojasi linkin kautta, jonka saat vahvistusviestissä ilmoittautumisen jälkeen. 

  Otsikoi hakemus ”Vapaamuotoinen hakemus ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti + oma nimi

  Kerro hakemuksessasi:

  -omat yhteystietosi
  -koulutustaustasi
  -työkokemuksesi
  -mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
  -miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
  - miten aiot hankkia harjoitusasiakkaat koulutusta varten?
  - kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin
  - mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

  Opiskelijoiden valinta tapahtuu vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, mahdollisuuteen tehdä itsenäisesti asiakashankinnat, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäiseen motivaatioon työskennellä lyhytterapeuttina sekä hakujärjestykseen.

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin