Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

28.3.2022-12.5.2023 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysala

Ajankohta

28.3.2022 - 12.5.2023

Kesto

20 koulutuspäivää, klo 9-16

Kenelle sopii

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto. Linkki etänä osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

7.12.2021 - 20.3.2022

Osallistumismaksu

2550 €, sisältää opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

Koulutuksen kuvaus

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.

Kouluttaja:

Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, sensomotorisen traumapsykoterapian opiskelija, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, seksuaalineuvoja

Aikataulu: 

28.3.
28.-29.4.
23.5.
25.-26.8.
22.-23.9.
19.-20.10.
22.-23.11.
24.-25.1.2023
21.-22.2.
20.-21.3.
21.4
12.5.

Koulutukseen sisältyy 20 koulutuspäivää, joista puolet toteutetaan lähiopetuksena Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomaantie 2, Rovaniemellä ja puolet reaaliaikaisen verkkoyhteyden avulla. Verkko-opetukseen opiskelija osallistuu itsenäisesti omalta kotikoneeltaan. Toteutuksessa huomioidaan koronan asettamat vaatimukset.
HUOM! Päivitys tietoihin: koulutuksen voi halutessaan suorittaa täysin etänä.

Koulutus sisältää teoriapäivät, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen, vertaisryhmätyöskentelyn lähijaksojen välissä sekä oman kirjallisen kehittämistyön.

Ilmoittautumislomakkeeseen liitetään vapaamuotoinen hakemus.  
”Vapaamuotoinen hakemus, oma nimi, Psykoterapeuttiset valmiudet 2022-2023”. 

Kerro hakemuksessasi

- omat yhteystietosi
-koulutustaustasi
-työkokemuksesi
-mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi.

Ensisijaisesti noudatamme lmoittautumisjärjestystä, jonka lisäksi kouluttaja tekee valinnan vapaamuotoisten hakemusten perusteella.

Koulutuksen tavoite:

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Opintojen aikana perehdyt ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opit tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan tietoja käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskentelyssä sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

Opinnot suoritettuasi sinulla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Tavoitteet:

• antaa näkemys ihmisen kasvuun ja kehitykseen ja erilaisiin mielenterveyden häiriöihin sekä psykiatriseen diagnostiikkaan
• antaa näkemys psykoterapian eri viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja työmenetelmiin
• antaa näkemys psykoterapiaan ja sen prosessiin
• lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
• antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle

Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op. (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä mutta mahdollistaa hakeutumisen varsinaisiin psykoterapiaopintoihin.


  Koulutuksen sisältö

  Sisältö:

  Psy­ko­te­ra­pia työ­me­ne­tel­mä­nä
  Psykoterapiaprosessi
  Psy­ko­te­ra­peut­ti­na toi­mi­mi­nen
  Psykoterapiaan liit­ty­vä lain­sää­dän­tö
  Psy­ko­te­ra­peut­ti­set vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot asiakastyössä
  Psy­ko­te­ra­peut­ti­set työme­ne­tel­mät
  Ih­mi­sen kas­vu ja ke­hi­tys sekä mielenterveyteen vaikuttavat tekijät
  Mie­len­ter­veyt­tä kos­ke­va lain­sää­dän­tö sekä mie­len­ter­veys­työn ja psy­ki­at­ri­sen hoi­don pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä
  Psykiatrisen hoidon diagnostiikka
  Mie­len­ter­veys ja mielialahäiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla:

  Krii­sit ja trau­mat
  Persoonallisuushäiriöt
  Syömishäiriöt
  Masennus
  Ahdistuneisuushäiriöt
  Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet
  Päihdeongelmat ja addiktiot

  Eri psy­ko­te­ra­pi­an vii­te­ke­hyk­set:

  Kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia
  Skeematerapia
  Hyväksymis- ja omistautumisterapia
  Rat­kai­su­kes­kei­nen psy­ko­te­ra­pia
  Narratiivinen terapia
  Psy­ko­a­na­lyyt­ti­nen te­ra­pia
  Per­hete­ra­pi­a ja perhetyö
  Pariterapia ja seksuaalisuus
  Traumaterapia
  Tietoisuustaitomenetelmät

  Kirjallinen ke­hit­tä­mis­työ

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin