Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op KEVÄT 2024

5.2.2024-9.5.2025 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysala
Kaipaatko uusia työvälineitä ihmissuhdetyöhön? Koetko olevasi välillä pulassa työssäsi? Tai haaveiletko jonain päivänä olevasi psykoterapeutti? Silloin tämä koulutus on sinua varten. Tule oppimaan uutta itsestäsi ja muista, ymmärtämään mitkä kaikki tekijät vaikuttavat psyykkisiin sairauksiin sekä tule verkostoitumaan ja hakemaan itsellesi välineitä jaksaa paremmin työssäsi! Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot. Opinnot voi suorittaa täysin etäyhteyksin.

Ajankohta

5.2.2024 - 9.5.2025

Kesto

20 koulutuspäivää

Kenelle sopii

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työmenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omaan työhön. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täydentää sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto, linkki etänä osallistuville lähetetään ennen koulutusta

Ilmoittautuminen

7.6.2023 - 14.1.2024

Osallistumismaksu

2700 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Maksu sisältää opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op KEVÄT 2024

Koulutuksen kuvaus

Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan. Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t).  Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea sekä lyhytterapeutti että psykoterapeuttikoulutukseen
Opintojen aikana perehdytään ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen ja siihen, kuinka erilaiset kokemukset elämänhistoriassa voivat vaikuttaa mielenterveydenongelmien ja haasteiden syntyyn. Opiskelija oppii tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muotoja ja soveltamaan tietojaan käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskennellessään. Lisäksi koulutuksen myötä oppii käyttämään erilaisia psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita. Koulutus antaa kattavat tiedot vuorovaikutuksellisista tavoista tehdä ihmissuhdetyötä. 

Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä.

 

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa/etäyhteydellä (voit osallistua myös kokonaan etäyhteyksin) klo 9-16 seuraavasti:

5.2.2024
5.4.
25.-26.4.
30.-31.5.
17.-18.9.
29.-30.10.
3.-4.12.
21.-22.1.2025
26.-27.2.2025
26.-27.3.2025
8.-9.5.2025

Kouluttaja: Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja 
Lisäksi kouluttajina vierailevia asiantuntijoita

 

Koulutukseen hakeutuminen:

Ilmoittaudu tällä sivulla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.

Ilmoittautuessasi sinun tulee liittää mukaan kopio tutkintotodistusestasi SEKÄ vapaamuotoinen hakemus, katso ohje alla:

Nimea hakemus: Vapaamuotoinen hakemus Psykoterapeuttiset valmiudet kevät 2024, oma nimi

Kerro hakemuksessasi:

-omat yhteystietosi
-koulutustaustasi
-työkokemuksesi 
-mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
-miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
- kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin

Opiskelijoiden valinta tapahtuu hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäiseen motivaatioon työskennellä opiskelijaryhmässä. 
 

Koulutuksen tavoite: 

• Psykoterapian perustaitojen ymmärtäminen

• Psykoterapeuttisten työmenetelmien käyttäminen omassa työssä

• Psykoterapiaan liittyvän lainsäädännön tietäminen

• Psykoterapiaan vaikuttavien tekijöiden osaaminen 

• Psykoterapeuttisten taitojen vaatimusten ymmärtäminen

• Potilaan hoitoon liittyvän lainsäädännön ymmärtäminen

• Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä tietäminen

• Ymmärtää mitä mielenterveys on ja miten mielenterveyshäiriöitä hoidetaan

• Tietää, mitä yleisimmät mielenterveyshäiriöt ovat

• Saada tietoa erilaisista mielenterveyden ongelmista lapsilla, nuorilla ja aikuisilla

• Tietää eri psykoterapioiden viitekehykset 

• Osata hyödyntää eri psykoterapioiden viitekehysten työmenetelmiä

• Oppia uusia terapeuttisia ja ohjauksellisia menetelmiä

• Osata soveltaa käytännönläheisesti erilaisia terapeuttisia menetelmiä omassa työssä

• Perehtyä ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen ja niiden vaikutuksen ymmärtämiseen erilaisissa mielenterveyden häiriöissä ja haasteissa 

• Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot ja yhteistyösuhde asiakkaan kanssa

• Dialogisuus asiakastyössä

• Auttamisen kehä ja auttajan tunnesäätely sekä ihmissuhdetaidot

 

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen jälkeen opiskelija

• Tietää mitä on psykoterapia ja psykoterapeuttinen työskentely 

• Tietää mitä psykoterapian prosessi on ja osaa soveltaa oppimaansa myös käytäntöön

• Tietää, mitkä lait ja asetukset määrittävät psykoterapeuttista työskentelyä

• Tietää mitkä tekijät vaikuttavat tulokselliseen psykoterapeuttiseen työskentelyyn

• Tietää, millaisia ominaisuuksia psykoterapeutilta vaaditaan

• Ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin

• Ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet

• Tietää eri psykoterapian viitekehyksistä sekä ymmärtää niiden teoriat ja työmenetelmät 

• Soveltaa psykoterapeuttisia valmiuksia eri viitekehyksissä erilaisten asiakkaiden kanssa

• Käyttää sujuvasti terapeuttisia työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

• osaa psykoterapeuttiset työmenetelmät 

• tietää ja osaa soveltaa vuorovaikutuksen tärkeimpiä elementtejä omaan työhön

• osaa käyttää dialogisia menetelmiä asiakastyössä

• Hyödyntää psykoterapeuttisia valmiuksia omassa työssään 

• Hyödyntää oppimiaan työssäjaksamisen valmiuksia


  Koulutuksen sisältö

  Koulutuksen sisältö ja rakenne

  1. Psykoterapian perustaitojen ymmärtäminen ja yleisesti psykoterapiasta

  • Mitä psykoterapia on

  • Psykoterapeuttiset työvälineet

  • Psykoterapian etiikka 

  • Psykoterapiaan liittyvä lainsäädäntö 

  • Näyttöön perustuva psykoterapia ja sen tuloksellisuus sekä vaikuttavuus

  • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät

  • Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet

  • Psykoterapioiden vaikutusmahdollisuudet ja rajoitukset

   

  2.Mitä mielenterveys on ja näkökulmia mielen kehitykseen ja toimintaan

  • Psyykkinen hyvinvointi

  • Mielenterveyttä suojaavat ja haavoittavat tekijät

  • Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt sekä niiden tutkimus

  • Hoito ja kuntoutus

  • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä

  • Psykiatrisen hoidon diagnostiikka 
   

  3.Kehityksellisen kasvun merkitys ihmisen mielenterveyden häiriöihin ja kiintymyssuhdeteoria

  • Kehityspsykologinen ymmärrys psykoterapiatyössä 

  • Kiintymyssuhteen merkitys kasvussa ja kehityksessä sekä psyykkisissä häiriöissä

  • Tunteet ja kiintymyssuhteet

  • Kiintymyssuhdeteoria

  • Mentalisaatioteoria

  • Elämänhistoriallisen tiedon hyödyntäminen psykoterapeuttisessa työssä.
   

  4. Mielenterveys ja mielialahäiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla 

  • Kriisit ja traumat 

  • Persoonallisuushäiriöt  

  • Syömishäiriöt 

  • Masennus 

  • Ahdistuneisuushäiriöt 

  • Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet 

  • Päihdeongelmat ja addiktiot 
   

  4.  Eri psykoterapioiden viitekehykset 

  • Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) 

  • Kontekstuaalinen Skeematerapia 

  • Psykodynaaminen terapia 

  • Perheterapia ja perhetyö 

  • Pariterapia 

  • Seksuaaliterapia

  • Traumaterapia 

  • Tietoisuustaitomenetelmät 

  • Psykofyysinen psykoterapia
   

  Koulutuksen suoritustapa:

  Koulutuksen laajuus on 30 op. Opetus tapahtuu monimuoto-opetuksena, johon sisältyy 20 lähiopetuspäivää. Koulutukseen kuuluu teoriaopetus, käytännön harjoitukset, itsenäiset harjoitukset, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä tehtäviä ja opinnäytetyö.

  Lähiopetuspäiviä on 20 
  Vertaisryhmätapaamiset 20 h
  Välityöskentely ja tehtävät itsenäisesti
  Muu oheislukemisto (lainsäädäntö) 
  Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
  Opinnäytetyö
  Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus ja niistä tehty reflektio
  Syventävä kirjallisuus

  Vertaisryhmät
  Vertaisryhmien tehtävät: keskustelua luetusta kirjallisuudesta, artikkeleista ja koulutuspäivien teemoista.  Yhteensä 20 tuntia opintojen aikana.

  (Sisältökuvaus päivitetty 2.11.2023)

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin