Ruotsin kieli 25 op (OY)

21.9.2021-31.7.2022 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusAvoin korkeakouluopetusKielikoulutusOpetus, kasvatus ja ohjaus
Lapin kesäyliopisto toteuttaa Ruotsin kielen perusopinnot lukuvuoden 2021-22 aikana.

Ajankohta

21.9.2021 - 31.12.2022

Kesto

Lukuvuosi 2021-22

Kenelle sopii

Ruotsin kielestä kiinnostuneille

Paikka

Etätoteutus

Ilmoittautuminen

1 - 25.6.2021

Osallistumismaksu

Opintokokonaisuus 550 €, yksittäinen opintojakso 125 €, Tasokoe 50 €, Lapin yliopiston luokanopettajaksi opiskeleville maksu opintokokonaisuudesta on 80€.
Ruotsin kieli 25 op (OY)

Koulutuksen kuvaus

Tasokoe - Nivåprov:

Opintojen aloittaminen edellyttää tasokokeen hyväksyttyä suorittamista. Tasokoe järjestetään Rovaniemellä Santasport Lapin Urheiluopistolla salitenttinä, mikäli koronatilanne sen sallii. Perimme tasokokeeseen osallistumisesta 50 €/osallistuja/kerta.

Tasokokeessa on kaksi osallistumismahdollisuutta:

1. tasokoe: ma 31.5.21 klo 14.00-17.00 
2. tasokoe: ma 30.8.2021 klo 17-20
HUOM! Tämä tasokoe järjestetään aikataulun mukaan, joten otamme ilmoittautumisia vastaan tasokokeeseen saakka. Tutustu etäkoemahdollisuuteen ilmoittautumislinkistä.

Koepaikka ilmoitetaan tarkemmin ennen tasokoetta. 

Tenttimateriaali: Lukion B1-ruotsin oppimäärää vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen sähköisellä lomakkeella 25.8. mennessä. HUOM! Tasokokeen (30.8.) jälkeen voivat opintoihin ilmoittautua vielä ne, joilla tasokoe on suoritettuna aikaisemmin. Ilmoittautua vo isiihen saakka, että saamme 30.8. tasokokeen tulokset.

Mikäli opintokokonaisuus käynnistyy, voi yksittäisiin opintojaksoihin ilmoittautua samalla lomakkeella viimeistään viikkoa ennen ko. opintojakson alkua.

Opintoihin otetaan 16 tasokokeen läpäissyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös yksittäisille opintojaksoille osallistujien tulee suorittaa tasokoe hyväksytysti.

Jos opiskelija ei läpäise tasokoetta, hänen ilmoittautumisensa opintoihin peruuntuu automaattisesti ja hän maksaa vain tenttimaksun.

HUOM. Jos opiskelija on suorittanut tasokokeen muualla (ts. hänellä on oikeus ruotsin kielen perusopintoihin) hänen ei tarvitse osallistua tasokokeeseen. Opiskelijan tulee kertoa tasokokeen / pääainekokeen suoritusaika ja -paikka ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita ja tasokokeen läpäisseitä on riittävästi.

Tavoitteet - Målet för studiehelheten

Efter grundstudierna har de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket och svensk kultur. De känner också till huvudlinjerna i de nordiska språkens och svenskans språkhistoriska utveckling.

Sisältö

Huvudvikten i grundstudierna ligger på inövning av de studerandes kunskaper i muntlig framställning, samtal och uttal samt på inövning av de studerandes kunskaper i skriftlig framställning. I samband med grundstudierna görs de studerande också förtrogna med centrala grammatiska frågor i svenska språket, med den (finlands)svenska kulturen, det (finlands)svenska samhället och svenska språkets utveckling.

För att kunna inleda biämnesstudier i svenska språket ska man ha studierätt som erhålls genom ett godkänt nivåprov.

Praktiska anvisningar

Undervisningsformerna varierar beroende på kursen. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, övningar och seminarier. Studierna kräver aktivt deltagande. I början av varje kurs ger läraren information om den aktuella kursen.

I ämnet används ett flertal olika tentamensformer: skriftliga tentamina, referat, uppsatser, kursdagböcker, läskurser, grupptentamina m.fl. Mer information om dessa ges i början av varje kurs. Ett provtillfälle anordnas vanligtvis i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts eller som vill höja sitt vitsord anordnas ytterligare två provtillfällen. Därtill kan kurser avläggas som läskurser eller genom skriftliga uppsatser eller referat. En läskurs motsvarande en poäng ska omfatta litteratur på ca 100 sidor. Litteratur till läskurserna väljs alltid enligt lärarens anvisningar. Anmälan till alla tentamina bör ske senast 10 dagar före tentamensdagen. Listor över kurslitteratur finns på ämnets hemsidor.

 


  Koulutuksen sisältö

  Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  Kultur och samhälle 5 op (OY) - ay693690P

  Språkfärdighet 1 5 op (OY) - ay693688P

  Grammatik 1 5 op (OY) - ay693689P

  Språkfärdighet 2 5 op (OY) - ay693728P

  Svensk fonetik med uttal 5 op (OY) - ay693691P

  Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Päivi Hinno, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi p. 0400 792 396


  OPINTOJAKSOT JA AIKATAULUT:


  Kultur och samhälle 5 op (OY) - ay693690P

  Aika klo 16.30–19.45

  21.9.
  28.9.
  5.10.
  12.10.

  (luento-osuus 16 t ja tämän jälkeen itsenäinen osuus)

  Kouluttaja FK Josefiina Suni

  Tavoitteet

  De studerande har fått en allmän orientering i kultur, samhälle, religion och historia i Sverige och Svenskfinland. Dessutom ska de studerande kunna diskutera och problematisera begreppen svensk och finlandssvensk identitet samt kulturyttringar i Sverige och Svenskfinland, i historia och nutid. Tillika ska de kunna diskutera kulturella, religiösa och sociala förhållanden i det moderna Sverige och Svenskfinland utifrån ett historiskt perspektiv.

  Sisältö

  Sveriges och Svenskfinlands samhällsbyggnad och identitet presenteras med hjälp av bl.a. historiska, religiösa och kulturella aspekter. De studerande får även ta del av svenska seder och bruk. Dessutom knyter kursen an till aktuella helger och händelser i både Sverige och Svenskfinland.

  Järjestämistapa: Kontaktundervisning

  Toteutustavat: Föreläsningar och självständigt arbete

  Suoritustavat ja arviointikriteerit: Inlämningsuppgifter, studentpresentationer, inlärningsdagbok

  Arviointiasteikko: 0–5

  Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

   

  Språkfärdighet 1 5 op (OY) - ay693688P

  Aika perjantaisin klo 16.30–19.45, lauantaisin klo 9.00–14.00

  8.–9.10.
  12.–13.11.
  10.–11.12.
  (opetusta 28 t)

  Kouluttaja FK Josefiina Suni

  Tavoitteet

  De studerande har utvecklat medvetenhet om kommunikationsprocessen i olika genrer samt har ökad förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på korrekt samt idiomatisk svenska. Därtill kan de översätta enkla texter från finska till svenska och/eller svenska till finska, samt utnyttja olika hjälpmedel vid översättandet. De kan formulera konstruktiv kritik av andras texter.

  Sisältö

  De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

  Järjestämistapa: Kontaktundervisning

  Toteutustavat: Muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper.

  Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande utvärdering. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.

  Arviointiasteikko: 0−5

  Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar


  Grammatik 1 5 op (OY) - ay693689P

  Aika klo 16.30–19.45

  2.11.
  9.11.
  16.11.
  30.11.
  14.12.
  (loput 20 h keväällä)

  Kouluttaja FK Josefiina Suni

  Tavoitteet

  De studerande har förvärvat kunskaper om det svenska språkets struktur och om den normativa och deskriptiva grammatikens grundbegrepp.

  Sisältö

  Tyngdpunkten ligger på grunderna vid formlära och syntax.

  Järjestämistapa: Kontaktundervisning

  Toteutustavat: Föreläsningar och övningar

  Suoritustavat ja arviointikriteerit: Skriftlig tentamen

  Arviointiasteikko: 0–5

  Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar


  Språkfärdighet 2 5 op (OY) - ay693728P

  Aika Opetusta 28 t, kevät 2022

  Kouluttaja FK Josefiina Suni

  Tavoitteet

  De studerande ökar på sin genremedvetenhet i skriftlig och muntlig kommunikation och lär sig anpassa framställningsformen i sina egna texter och presentationer enligt kommunikationens innehåll, syfte, mottagare och medium.

  Sisältö

  De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikation genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

  Esitietovaatimukset: ay693688P Språkfärdighet 1

  Järjestämistapa: Kontaktundervisning

  Toteutustavat: Muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper

  Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande examination och/eller prov. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.

  Arviointiasteikko: 0−5

  Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar


  Svensk fonetik med uttal 5 op (OY) - ay693691P

  Aika: Opetusta 36 t, kevät 2022

  Kouluttaja Ilmoitetaan myöhemmin

  Tavoitteet

  De studerande kan beskriva svenskt uttal och dess särdrag gällande ljudsystemet samt ord- och satsprosodin. De kan även räkna upp de största skillnaderna mellan finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. Därtill kan de läsa, analysera och producera enkla svenskspråkiga transkriptioner. De kan producera antingen de finlandssvenska eller rikssvenska vokal- och konsonantljuden. Därtill kan de betona svenska ord, fraser och satser enligt rekommendationer för den valda uttalsvarianten.

  Sisältö

  Systematisk genomgång av ljudsystemet samt ord- och satsprosodin i svenskan. Jämförelser mellan finlandssvenska och rikssvenska samt transkriptionsövningar. Träning med hjälp av olika slags lästexter av varierande svårighetsgrad.

  Järjestämistapa: Kontaktundervisning

  Toteutustavat: Föreläsningar med övningar och uttalsövningar

  Suoritustavat ja arviointikriteerit: Uttalsprov och skriftlig tentamen i fonetik

  Arviointiasteikko: 0−5

  Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin