Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus 40 op

04.11.2021 - 11.11.2022 Etäkoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysalaOpetus, kasvatus ja ohjaus
Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille.

Ajankohta

4.11.2021 - 11.1.2023

Kesto

15 koulutuspäivää

Kenelle sopii

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille.

Paikka

Koulutus toteutetaan etäyhtyksin.

Ilmoittautuminen

16.5 - 17.10.2021

Osallistumismaksu

2995 €
Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus 40 op

Koulutuksen kuvaus

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on ammatillinen polku lapsen ja nuoren tunne-elämän kehittymisen tukemiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Toinen polku on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittämiseen. Koulutus sisältää myös perusteet seuraaviin menetelmiin: satuhieronta, draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksen teoreettinen tausta rakentuu oppimisen kolmen tason kautta: sensorisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta oppimisen tasosta, jonka taustalla toimii teoria ilmaisullisten terapioiden psykofyysisestä jatkumosta (ETC). Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikettä ja graafista tunnusta.

Osallistumismaksu: 2995 €. Maksu  sisältää opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan, tulostettavaa materiaalia tunnetaitohetkiin, henkilökohtaisen konsultaation kouluttajan kanssa, etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin sekä koulutustodistuksen. Koulutusmaksu laskutetaan 7 kuukausittaisessa erässä koulutuksen aloituksen jälkeen. Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää koulutusjaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 15–20 euroa.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla. Ilmoita silloin hakemuksessasi myös tästä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Osaamistavoitteet     

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa tukea lasten ja nuorten tunnetaitoja monimenetelmällisesti. Hän osaa ohjata tunnetaitoja kolmitasoisen oppimismallin (sensorinen, emotionaalinen ja kognitiivinen) mukaisesti ryhmässä tai yksilötyönä (edellyttää aiempaa osaamista yksilöohjauksista). Hän osaa perustella ohjaustyönsä lähtökohdat kolmitasoisen oppimismallin näkökulmasta. Hän osaa yhdistää lasten ja nuorten tunnetaitojen ohjaamisen omaan ammattitaitoonsa ja työkenttäänsä sekä perustella käyttämiään menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti tunnetaito-ohjaajana joko ryhmä- tai yksilötyössä lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

 • ohjata tunnetaitohetkiä työnkuvaansa soveltuen ja hyödyntää ohjaamisessa kolmitasoista oppimisen mallia
 • käyttää erilaisia tavoitteellisia, toiminnallisia, luovia ja kehollisia tunnetaitojen tukemisen menetelmiä
 • perustella käyttämiään menetelmiä
 • auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
 • tunnistaa tunteita ja tarpeita käyttäytymisen takaa
 • tunnistaa emotionaaliseen turvaan vaikuttavia tekijöitä ja käyttää joitain sitä lisääviä keinoja
 • kertoa ja havainnollistaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta
 • arvioida ja hyödyntää saatavilla olevia tunnetaitomateriaaleja ja harjoitteita sekä muokata niitä tukemaan kolmitasoista tunnetaitojen oppimista
 • tunnistaa joitakin toimintatapojaan omien tunteiden kanssa ja tunnistaa niiden vaikutus omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa ja ilmaista käyttäytymisensä ja tunteidensa alta joitain tarpeita
 • käyttää muutamia sisäistämiään tunnesäätelyn keinoja
 • ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitoja

Kouluttajat

Koulutuksen pääkouluttaja toimii VTM, tunnetaitokouluttaja, psykofyysinen vuorovaikutusohjaaja Inkeri Meriluoto.

Vierailevina kouluttajina Karita Palomäki (EFT, verkkomateriaalina) Leena Ylimäki (draaman menetelmiä, verkkomateriaalina) ja Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus). Satuhieronnan sisällöstä vastaa menetelmän kehittäjä Sanna Tuovinen.

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 13/15 koulutuspäivästä.

Arviointikriteerit        

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija osaa:

 • integroida tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjausta omaan työnkuvaansa oppimisen kolmen tason mukaisesti
 • esitellä ja perustella monimenetelmällisen tunnetaitoryhmän toimintatavat ja tavoitteet
 • arvioida ja muokata saatavilla olevia tunnetaitoharjoitteita kolmitasoisen oppimismallin mukaiseksi
 • havainnollistaa ja sanoittaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta lapsiryhmälle sopivaksi
 • tukea lasta tunteiden tunnistamisessa ja säätelemisessä
 • selittää tunteiden ja tunnetaitojen perusteet eri lähdeaineistoihin pohjautuen
 • arvioida omia tunnetaitojaan ja niiden kehittymistä
 • tunnistaa ja nimetä oman sekä lapsen tai nuoren reagoimisen taustalta muutamia tarpeita
 • kuvata emotionaalisen turvan sekä stressin- ja tunnesäätelyn perusteet ja testata niiden tukemisen peruskeinoja niin itsensä kuin lapsen kohdalla
 • soveltaa rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen perusteita työssään ja arvioida niiden vaikutusta yhteyteen lapsen kanssa
 • ·nimetä muutamia keinoja, joilla ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitojaan
 • arvioida omakohtaisesti kokeilemiaan tunnetaitoharjoitteita

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen osa-alueet

 • Tunteiden, itsesäätelyn ja tunnetaitojen tietoperusta
 • Tunne-elämän kehittyminen ja siihen vaikuttaminen
 • Tunnetaito-ohjaamisen monimenetelmällinen osaaminen
 • Emotionaalinen turva ja kanssasäätely
 • Myötätuntoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus


Ohjelma

1. OSIO to-la 4.11.–6.11.2021

Orientoituminen opintoihin ja ryhmäytyminen

Luovaan ja keholliseen tunnetyöskentelyyn ja sen teoreettiseen taustaan tutustuminen

Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista

Emotionaalinen turva ja tunnetilanteissa toimiminen

Lapsen psyykkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto
 

2. OSIO to-pe 20.–21.1.2022

Tunne-elämän kehittymisen portaat ja kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät

Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)

Selviytymisstrategiat ja suojaroolit

Sisäinen kanssasäätely: oma sisäinen lapseni

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto


3. OSIO to-pe 10.–11.3.2022

Stressinsäätely ja vireystilat tunne- ja itsesäätelyn perustana

Tutustuminen EFT:hen (Emotional Freedom Technique, Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)

Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen

Kouluttajina: Inkeri Meriluoto


4. OSIO to-pe 21.-22.4.2022

Tarpeet tunteiden takana

Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu

Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen

Kouluttajana: Sara Hellsten


5. OSIO to-pe 9.–10.6.2022

Ohjaajana toimiminen ja tunnetaito-ohjauksen periaatteet

Oppimisen kolmen tason aktivointi tunnetaitohetkissä

Nuorten tunnetaito-ohjaus

Lopputyöhön orientoituminen

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto


6. OSIO to-pe 25.–26.8.2022

Ohjausharjoittelut pareittain

Satuhieronta ja hyväksyvä, myönteinen kosketus

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto


Online-tapaaminen to 6.10.2022 klo 18–19.30.


7. OSIO to-pe 10.–11.11.2022

Lopputyön esittely – ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön

Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen

Koulutuksen päätös ja todistusten jako

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto


Suoritustapa:

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 15 reaaliaikaista opetuspäivää verkossa (Zoom) sekä itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotallenteiden katsomista, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen.


Koulutuksen laajuus 40 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 7 kappaletta, yhteensä 15 päivää (5 op)
 • Välitehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen, työhön integrointi, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset tehtävät (20 op)
 • Pienryhmätyöskentely (3 op)
 • Lopputyö: Lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän 8–10 ohjauskerran suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (12 op)
   

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättynyt

Lisätietoja

Päivi Hinno koulutussuunnittelija
paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 0400 792 396

Tutustu myös näihin