Integratiivinen lyhytterapiakoulutus 60 op (sisältäen ratkaisukeskeiset, kognitiiviset ja psykoterapeuttiset valmiudet) Kevät 2025

12.3.2025- kesä 2027 Hybridikoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysala
Syvennä osaamistasi ja opiskele uudelle uralle Lapin kesäyliopiston lyhytterapiakoulutuksessa! Integratiivinen lyhytterapiakoulutus antaa sinulle valmiudet tulokselliseen ja vaikuttavaan terapiatyöhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Koulutus sopii niin sote- kuin kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ja syventää omaa ammatillista osaamistaan. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan oman työn ohessa. Integratiivinen lyhytterapiakoulutus -kokonaisuudessa pääset syventämään tietojasi ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, psykiatrisesta diagnostiikasta ja eri psykoterapioiden viitekehyksistä. Opintojen aikana opit käyttämään lyhytterapiatyöhön kuuluvia ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia terapiamenetelmiä. Koulutuksen suoritettuasi voit toimia integratiivisena ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina. Halutessasi voit myös suunnata yrittäjän polulle. Integratiivinen lyhytterapiakoulutus antaa myös tarvittavat valmiudet hakeutua yliopistotason psykoterapiakoulutukseen. Koulutuksen voi halutessaan suorittaa täysin etäyhteyksin. Osa opetuksesta voidaan järjestää myös hybridimallilla eli niin, että kouluttaja ja osa opiskelijoista kokoontuu Rovaniemellä Santasport Lapin Urheiluopistolle lähiopetukseen. Kokoontumistavoista sovitaan koulutuksen aloituksen yhteydessä.

Ajankohta

12.3.2025 - 30.6.2027

Kesto

15+5 koulutuspäivää

Kenelle sopii

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan sekä työssäjaksamistaan ratkaisukeskeisellä ja kognitiivisella työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijalla tulee olla vähintään 120 op:n yhtenäinen peruskoulutus ko. alalta.

Paikka

Hiihtomajantie 2 96400 Rovaniemi, Santasport Lapin Urheiluopisto, linkki etänä osallistuville lähetetään ennen koulutusta

Ilmoittautuminen

27.5.2024 - 26.1.2025

Osallistumismaksu

4850 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Maksu sisältää opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Integratiivinen lyhytterapiakoulutus 60 op (sisältäen ratkaisukeskeiset, kognitiiviset ja psykoterapeuttiset valmiudet) Kevät 2025

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen voi halutessaan suorittaa täysin etäyhteyksin. 


Aikataulu:

klo 9-16 seuraavasti:

opetus 12.3.2025

opetus 16.4.2025

opetus 14.5.2025

opetus 8.9.2025

työnohjaus 15.10.2025

opetus 10.11.2025

työnohjaus 8.12.2025

opetus + työnojaus 15.-16.1.2026

opetus + työnojaus 18.-19.2.26

opetus + työnojaus 18.-19.3.26

opetus + työnojaus 15.-16.4.26

opetus + opetus 12.-13.5.26

opetus + työnojaus 15.-16.6.26

opetus + työnojaus 25.-26.8.2025

opetus + opetus 17.-18.9.26

opetus + opetus 14.-15.10.2026

opetus 19.11.2026

työnohjaus 20.11.2026

opetus + työnojaus 8.-9.12.2026

5 opetuspäivää vuodelle 2027 lisätään myöhemmin.


Integratiivinen lyhytterapia -koulutuksen sisältö lyhyesti


Tämän päivän maailma on hektinen ja moni kokee uupumusta, masennusta, ahdistuneisuutta ja kuormittumista. Lyhytterapia on vaikuttavaa ja tuloksellista terapiatyötä ja sen avulla pystytään vastaamaan nopeasti ihmisten tuen tarpeeseen. Lyhytterapia on ensisijainen ja helposti lähestyttävä hoitomuoto, joka on kirjattu myös mielenterveysstrategiaan. 

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja lyhytterapeuttisista ohjauksellisista työskentelymenetelmistä sekä niiden tuloksellisesta soveltamisesta terapiatyössä. Koulutuksen painopiste on integratiivinen. Siinä sovelletaan ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen terapian viitekehyksiä, joihin nivoutuu toipumislähtöinen perusfilosofia ja jossa yhdistyvät lyhytterapeuttiset integratiiviset työmenetelmät. Integratiivinen lähestymistapa rakentuu pääosin eri psykoterapiasuuntausten teorioiden, käsitteellisten mallien ja tekniikoiden varaan.
Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuskokonaisuudessa opitaan käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja lyhytterapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita sekä tunnistamaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan opittua omassa työssään. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa ja vuorovaikutteisessa lyhytterapiatyössä tuloksellisesti. 

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus -kokonaisuuteen kuuluu myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet, jotka vastaavat Valviran vaatimuksia kokonaisuudessaan. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Opinnot suoritettuasi sinulla on kattavat tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se toteutetaan reaaliaikaisena koulutuksena. Koulutukseen sisältyy kontaktiopetusta (24 lähipäivää), pienryhmätyönohjausta (10 x 1,5 h), dokumentoitavaa asiakasharjoittelua (100 h), pienryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (16 x 2 h) sekä kirjallista oheislukemistoa (n. 15 kirjaa) ja niihin liittyvät reflektiot, välitehtäviä ja kirjallinen lopputyö sekä terapeutin itsereflektio ja siihen liittyvä asiakastyön vaikuttavuuden arviointi ja litterointi. 

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää 100 %:sta läsnäoloa. Integratiivinen lyhytterapiakoulutus perustuu aikuispedagogiikkaan, jossa itse- ja vertaisarvioinnilla sekä itseohjautuvuudella on tärkeä rooli.

Koulutus lisää opiskelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä tukee lyhytterapeutin ammatti-identiteettiä myönteisesti. Integratiivinen lyhytterapiakoulutus-kokonaisuuteen  kuuluvalla työnohjauksella tuetaan tätä prosessia sekä opiskelijan asiakastyöharjoittelua. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoreettisen tietämyksensä omaan käyttöteoriaansa, jonka muotoutumista tukee lyhytterapiaan liittyvä soveltava kehittämistehtävä.

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Integratiivinen lyhytterapiakoulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan. 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia integroituja lyhytterapian menetelmiä ja soveltaa niitä omassa työssään. Lisäksi hänellä on hyvät perustiedot psykoterapiavalmiuksien menetelmistä.  Opiskelija osaa tukea voimaannuttavasti ja terapeuttisin menetelmin asiakkaitaan heidän toipumisprosesseissaan ja puuttua heidän keskeisiin haasteisiinsa rakentavalla tavalla. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa eri mielenterveyden häiriöistä ja haasteista. 

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

● selittää, mitä erilaiset mielenterveyden haasteet ja häiriöt ovat

● selittää, mitä terapeuttinen vuorovaikutuksellinen työote on ja kuinka sitä hyödynnetään asiakkaan kohtaamisessa

● soveltaa tarkoituksenmukaisesti lyhytterapeuttisia menetelmiä mielenterveyden haasteiden ja häiriöiden hoitamiseen ja kuntouttavaan työhön

● tunnistaa ja kuvata, millaisia haasteita mielenterveyden ongelmat aiheuttavat eri-ikäisille henkilöille

● käyttää ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia terapiamenetelmiä työskennellessään lasten, nuorten ja aikuisten kanssa

● toteuttaa tavoitteellisen ja tuloksellisen lyhytterapeuttisen työskentelyprosessin, jota hän pystyy arvioimaan yhdessä asiakkaan kanssa

● soveltaa työssään voimaannuttavan myönteisen mielenterveyden ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen sekä kognitiiviseen integratiiviseen viitekehykseen

● arvioida ja perustella käyttämiensä menetelmien soveltuvuutta

● toimia moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa voimavaroja ja yhteistyötä tukevalla tavalla

● kehittää omaa työtään, työyhteisöään ja moniammatillista tiimiään voimavara- ja ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti

● kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) 

● soveltaa ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä omassa työssään ja vahvistaa niiden avulla asiakkaan positiivista mielenterveyttä sekä kokemusta omasta toimijuudesta, minäpystyvyydestä, itsetunnosta sekä voimavaroista.

Kouluttajat: 
Vastuukouluttaja Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti ( Valvira, Kela) psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja

Vierailevat kouluttajat:

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Petri Kylmänen (sairaanhoitaja YAMK)
Seksuaaliterapeutti Johanna Luomala
Perheterapeutti, Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, lyhytterapeutti, työnohjaaja (STOry) Mika Haataja

Pienryhmätyönohjauksesta vastaavat Sarianna Virpikari ja Mika Haataja. Mika Haataja on pitkän linjan perheterapeutti ja hänellä on kokemusta erityisesti nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelemisestä. Mika on nuorisopsykiatrian asiantuntija ja työskentelee myös työnohjaajana sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan työyhteisöissä. 

Koulutukseen hakeutuminen: 

Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuessasi sinun tulee liittää mukaan
-perustutkinnon todistus 
-vapaamuotoinen hakemus

Otsikoi hakemus ”Vapaamuotoinen hakemus Integratiivinen lyhytterapia 60 op + oma nimi”

Kerro hakemuksessasi:

-omat yhteystietosi

-koulutustaustasi

-työkokemuksesi

-mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi

-miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessa?

- miten aiot hankkia harjoitusasiakkaat koulutusta varten?

- kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin

- mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

Opiskelijoiden valinta tapahtuu vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, mahdollisuuteen itsenäiseen asiakashankintaan, valmiuteen itseohjautuvaan ja vastuulliseen opiskeluun sekä sisäiseen motivaatioon työskennellä lyhytterapeuttina.


  Koulutuksen sisältö

  Integratiivinen lyhytterapiakoulutus, sisältö:

  Yhteenveto koulutuksen työtavoista:

  ● 24 opetuspäivää

  ● Välityöskentely ja siihen liittyvät tehtävät yksilöllisesti ja vertaisryhmissä

  ● Kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjareflektioiden tekeminen (15 kirjaa)

  ● Lainsäädäntöön ja mielenterveysstrategiaan tutustuminen

  ● Opinnäytetyö

  ● Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)

  ● Terapeutin ammatti-identiteetti reflektio

  ● Asiakastyö (100 tuntia) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi 

  ● Asiakasvideoinnit (vähintään kaksi videoitua, litteroitua ja analysoitua asiakastapaamista)

  Ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaista dokumentointia asiakastyön tunneista

  • Pienryhmätyönohjaus 10 x 1,5 h

  ● Vertaisryhmätapaamiset 16 x 2 h 

  ● Paritutorointi (oman parin kirjallisten töiden lukeminen ja reflektointi Moodlessa)

  ● Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus 

  ● Syventävä kirjallisuus

  ● Oppimispäiväkirja

  Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeisessä teoriassa sekä työmenetelmissä, joihin integroidaan kognitiiviset lyhytterapeuttiset menetelmät. Lisäksi painotus on reflektiivisissä ja dialogisissa työmenetelmissä, joilla pyritään myönteisen muutoksen mahdollistamiseen vuorovaikutuksellisissa ohjaus- ja terapiatilanteissa eri ikäisten asiakkaiden kanssa.
   

  Integratiivinen lyhytterapiakoulutuksen suoritustapa

  Koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se järjestetään läsnäolokoulutuksena, johon sisältyy 24 opetuspäivää ja lisäksi 15 tuntia (10 päivänä) asiakastyönohjausta pienryhmissä, paritutorointia, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä, soveltavan kirjallisuuden lukemista sekä kirjallisia välitehtäviä. Opiskelija suorittaa myös 100 tuntia dokumentoitua lyhytterapeuttista työskentelyä asiakkaiden kanssa. Opiskelija tekee opintojen aikana opinnäytetyön ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian kehittämistehtävän sekä omaa ammatti-identiteettiä koskevan kirjallisen reflektion.

  Integratiivinen lyhytterapiakoulutus jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin opintopisteittäin:

  Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

  ● Opinnäytetyö 

  ● Teoriaseminaarit ja kirjallisuus 

  ● Pienryhmätyöskentely

  ● Kirjalliset välitehtävät

  ● Kirjallisuuteen perehtyminen

  ● Mielenterveyslain tunteminen
   

  Lyhytterapia opinnot (30 op)

  ● Syventävä ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen kirjallisuus 

  ● Pienryhmätyönohjaus 

  ● Pienryhmätapaamiset 

  ● Asiakastyöskentely 

  ● Lyhytterapeuttisen kasvun ja kehittymisen reflektio 

  ● Paritutorointi 

  ● Kehittämistehtävä 

   

  Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

  1. Psykoterapian perustaitojen ymmärtäminen ja yleisesti psykoterapiasta

  ● Mitä psykoterapia on

  ● Psykoterapeuttiset työvälineet

  ● Psykoterapian etiikka 

  ● Psykoterapiaan liittyvä lainsäädäntö 

  ● Näyttöön perustuva psykoterapia ja sen tuloksellisuus sekä vaikuttavuus

  ● Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät

  ● Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet

  ● Psykoterapioiden vaikutusmahdollisuudet ja rajoitukset
   

  2. Mitä mielenterveys on ja näkökulmia mielen kehitykseen ja toimintaan

  ● Psyykkinen hyvinvointi

  ● Mielenterveyttä suojaavat ja haavoittavat tekijät

  ● Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt sekä niiden tutkimus

  ● Hoito ja kuntoutus

  ● Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä

  ● Psykiatrisen hoidon diagnostiikka 

  3. Kehityksellisen kasvun merkitys ihmisen mielenterveyden häiriöihin ja kiintymyssuhdeteoria

  ● Kehityspsykologinen ymmärrys psykoterapiatyössä 

  ● Kiintymyssuhteen merkitys kasvussa ja kehityksessä sekä psyykkisissä häiriöissä

  ● Tunteet ja kiintymyssuhteet

  ● Kiintymyssuhdeteoria

  ● Mentalisaatioteoria

  ● Elämänhistoriallisen tiedon hyödyntäminen psykoterapeuttisessa työssä.

  4. Mielenterveys ja mielialahäiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla 

  ● Kriisit ja traumat 

  ● Persoonallisuushäiriöt  

  ● Syömishäiriöt 

  ● Masennus 

  ● Ahdistuneisuushäiriöt 

  ● Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet 

  ● Päihdeongelmat ja addiktiot 

  5. Eri psykoterapioiden viitekehykset 

  ● Hyväksymis- ja omistautumisterapia 

  ● Kontekstuaalinen Skeematerapia 

  ● Psykodynaaminen terapia 

  ● Perheterapia ja perhetyö 

  ● Pariterapia 

  ● Seksuaaliterapia

  ● Traumaterapia 

  ● Tietoisuustaitomenetelmät 

  ● Psykofyysinen psykoterapia

   

  Integratiivinen lyhytterapiakoulutus rakentuu opintokokonaisuuksittain seuraavasti:


  1. Johdanto lyhytterapeuttiseen työhön ja ratkaisukeskeisen sekä integratiivisen lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 20 op

  ● Mitä lyhytterapia on työmenetelmänä ja sen käyttöalueet

  ● Lyhytterapian prosessi

  ● Lyhytterapeuttisen prosessin arviointi

  ● Lyhytterapian tuloksellisuus ja vaikuttavuus

  ● Miten tavoitteellinen lyhytterapia toteutetaan

  ● Lyhytterapiatyön periaatteet ja terapeuttiset menetelmät

  ● Yhteistyösuhde ja sen rakentaminen asiakkaan kanssa

  ● Yhteistyösuhteen haasteet ja vaikeuksien työstäminen

  ● Terapeutin työkaluja lyhytterapeutin työhön

  ● Ratkaisukeskeisyyden taustafilosofia sekä työotteen perusteet 

  ● Ratkaisukeskeisen työtavan mallit ja menetelmät lyhytterapiassa

  ● Kognitiivinen taustafilosofia sekä työotteen perusteet

  ● Kognitiivisen työtavan mallit ja menetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä

  ● Lyhytterapeuttiset vuorovaikutustaidot asiakastyössä 

  ● Dialoginen ja reflektiivinen työote

  ● Narratiivinen työote

  2. Lyhytterapeuttinen menetelmällinen terapiatyö lasten, nuorten ja aikuisten ja perheiden kanssa 10 op

  ● Kriisit ja traumat 

  ● Persoonallisuushäiriöt  

  ● Syömishäiriöt 

  ● Masennus 

  ● Ahdistuneisuushäiriöt 

  ● Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet 

  ● Päihdeongelmat ja addiktiot 

  ● Uupumus

  ● Elämän kriisit ja kuormittavat tekijät

  3. Terapeutin ammatti-identiteetti ja terapeuttinen kasvu 10 op

  ● Terapeutin ammatti-identiteetti

  ● Oman terapeuttisen työprosessin tarkasteleminen ja seuranta

  ● Lyhytterapeutin työote ja asenne

   

  Osaamisen arviointi

  Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

  Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää koulutuspäiviin, vertaisryhmätyöskentelyyn ja vertaisopponointiin osallistumista, lyhytterapiatyön tekemistä annettua ohjeistusta noudattaen sekä välitehtävien ja opinnäytetyön sekä kehittämistyön hyväksyttyä arviointia.

  Arviointikriteerit

  Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen lyhytterapian tietoperustaan mielenterveyden häiriöissä.
  Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja ratkaisukeskeisessä ja kognitiivisessa integroidussa lyhytterapeuttisessa työskentelyssä.
  Opiskelija osaa käyttää opittuja lyhytterapian keinoja ja menetelmiä.
  Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti eri ikäisten asiakkaiden kanssa erilaisissa lyhytterapeuttisissa töissä ja ohjauksissa
  Opiskelija osaa havainnoida ja kuvata omaa ja toisten toimintaa sekä toiminnan vaikutuksia.
  Opiskelija osaa kehittää omaa ja ammatillisten verkostojen toimintaa ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen terapioiden viitekehyksissä.

    

   Ilmoittaudu

   Ilmoittaudu
   Paikkoja vapaana 20 / 20

   Lisätietoja

   Päivi Hinno koulutussuunnittelija
   paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. 0400 792 396

   Tutustu myös näihin