Informaatiotutkimuksen aineopinnot, 36 (-38) op 2023-2025

Syksy 2023 - syksy 2025 Verkko-opinnot

Avoin korkeakouluopetusTalous, hallinto ja lainsäädäntö
Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tutkii tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoa, organisointia, hankintaa, välittymistä, käyttöä ja vaikuttavuutta erilaisissa ympäristöissä.

Ajankohta

1.9.2023 - 1.9.2025

Kesto

Syksy 2023 - syksy 2025

Kenelle sopii

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin informaatioalan organisaatiossa, yritysten ja julkisen sektorin tiedonhallinta- ja tietopalveluyksiköissä, tutkimuslaitoksissa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Perusopinnot suorittaneille.

Paikka

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen

10.5 - 20.8.2023

Osallistumismaksu

Opintokokonaisuus 750 €
Informaatiotutkimuksen aineopinnot, 36 (-38) op 2023-2025

Koulutuksen kuvaus

Informaatiotutkimuksen aineopinnot järjestetään Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa 2023 ja opiskeluaikaa on 4 lukukautta (2 vuotta).

Mitä informaatiotutkimus on?

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tutkii tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoa, organisointia, hankintaa, välittymistä, käyttöä ja vaikuttavuutta erilaisissa ympäristöissä. Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla aloilla.

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin informaatioalan organisaatiossa, yritysten ja julkisen sektorin tiedonhallinta- ja tietopalveluyksiköissä, tutkimuslaitoksissa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa.

Informaatiotutkimuksen opinnot pätevöittävät työskentelemään kunnan kirjastolaitoksessa. Kirjastolain kirjastoasetuksen mukaisesti vähintään 70 prosentilla kirjastolaitoksen henkilökunnasta tulee olla suoritettuna korkeakoulututkinto ja niihin sisältyvät tai niiden lisäksi suoritetut 60 op laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Haku opintoihin

Edellytyksenä opintojen aloittamiselle on, että ennen opintokokonaisuuden alkua hakijalla on suoritettuna informaatiotutkimuksen perusopinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot.
Muiden aineiden, esim. viestinnän, perusopinnot eivät sovellu informaatiotutkimuksen aineopintojen pohjaksi.

Lapin kesäyliopisto voi tarjota viisi (5) aloituspaikkaa opintoihin. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.


   Koulutuksen sisältö

   Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:

   • Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen, 5 op, syksy 2023
   • Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede, 5 op, syksy 2023
   • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op, kevät 2024
   • Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi, 5 op, kevät 2024
   • Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op, syksy 2024
   • Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op, syksy 2024
   • Työharjoittelu, 6–8 op, Viimeistään kevätlukukausi 2025

   Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen, 5 op, syksy 2023

   Tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida keskeisiä kirjasto- ja tietopalvelutyön kehittämisen osa-alueita ja ymmärtää kehittämisen merkityksen. Opiskelija saa valmiuksia kehittää omaa työtään ja tulevaisuuden palveluja moniammatillisessa yhteistyössä.

   Sisältö: Kirjasto- ja tietopalvelut, toiminnan arviointi ja kehittäminen, moniammatillinen yhteistyö, palvelumuotoilu

   Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, harjoitustyöt.

   Oppimateriaalit: Verkko-oppimateriaali, Cook, N.2016: Information services for diverse populations ja muu opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus.

   Arviointiasteikko: 1-5/HYL

    

   Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede, 5 op, syksy 2023

   Tavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella tieteellistä viestintää informetristen menetelmien tuella tieteellisen kirjaston tehtävien ja avoimen tieteen näkökulmista. Hän tunnistaa vastuullisen tutkimuksen ja sen arvioinnin käytäntöjä.

   Sisältö: Tieteellisen viestinnän tutkimus ja arviointi informetrisin menetelmin. Avoin tiede. Tieteellisten kirjastojen tehtävät vastuullisessa tutkimuksen arvioinnissa.

   Suoritustapa: Luennot, harjoitustyöt ja tentti kirjallisuudesta.

   Oppimateriaalit
   - Karvonen, E.; Kortelainen, T. & Saarti, J. (2014) Julkaise tai tuhoudu;
   - Forsman, M. (2022) Julkaisut ja tieteen mittaaminen: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/343967?fbclid=IwAR2brdhwk0oV0XiWvauBSVjj4br9ic25n_zeyztWwMKxKVByoCVnSrZmbB4 - Osinska, V., and Klimas, R. (2021). Mapping science: tools for bibliometric and altmetric studies. Information Research, 26(4), paper 909. https://doi.org/10.47989/irpaper909

   - Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN, Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen Akatemia ja CSC

   – Tieteen tietotekniikan keskuksen järjestämä bibliometriikkaseminaari 22. syyskuuta 2020.

   – Tallenne ja avoimesti saatavilla olevat esityskalvot: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCbibliometriikka/Bibliometriikkaseminaari+2020

   Arviointiasteikko: 1-5/HYL

    

   Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op, kevät 2024

   Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

   • tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
   • oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja
   • perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)
   • oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä
   • oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan omaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön

   Sisältö: Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja metodit.

   Suoritustapa: Osallistuminen verkkotyöskentelyyn, reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä aktiivinen osallistuminen harjoitustyön tekemiseen. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden tekemiseen, luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä työelämätaitojen kehittyminen.

   Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali. Schuster, K. & Dunn, S. (2020). Routledge international handbook of research methods in digital humanities. London: Routledge.

   Arviointiasteikko: 1-5/HYL

    

   Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi, 5 op, kevät 2024

   Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa informaatiosisältöjen ja dokumenttien arvioinnin ja organisoinnin tavoitteita ja käytäntöjä erilaisten kokoelmien muodostamisessa ja osaa soveltaa niitä systemaattisesti.

   Sisältö: Informaatiosisältöjen ja dokumenttien tuottaminen, arviointi ja organisointi. Dokumentaatio, luettelointi ja sisällönkuvailu asiantuntijatyönä.

   Suoritustavat: Verkko-opiskelu. Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

   Arviointiasteikko: 1-5/HYL

    

   Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op, syksy 2024

   Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset johtamisen alueet ja ymmärtää informaatioalan asiantuntijuuden merkityksen tietoperustaisessa organisaatiossa. Hän osaa soveltaa johtamisen välineitä osaamisen ja informaation hallintaan uuden tiedon luomiseksi. Opiskelija vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan ja ymmärtää niiden merkityksen johtamis- ja asiantuntijatyössä.

   Sisältö: Johtaminen ja johtajuus, tietojohtaminen, strategia ja osaaminen, viestintä ja markkinointi, tietopääoma ja talous organisaatioympäristössä. Uuden tiedon luominen, vuorovaikutus ja informaationhallinta sekä informaatioalan asiantuntijana toimiminen tietoperustaisessa organisaatiossa.

   Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentotehtävät, ryhmätyö ja portfolio. Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus. Etäsuoritusmahdollisuus.

   Arviointiasteikko: HYV/HYL

    

   Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op, syksy 2024

   Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet ja erottaa eettiset periaatteet ja säädännäiset normit. Hän osaa soveltaa yksinkertaisissa ongelmatilanteissa informaatioalan keskeistä lainsäädäntöä sekä pohtia informaatioalaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelumenetelmä kehittää kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä analyyttista ja kriittistä ajattelua

   Sisältö: Oikeusjärjestyksen perusperiaatteet, informaatiota ja viestintää koskevat lait ja eettiset periaatteet ja niihin liittyvät ongelmat kuten sananvapaus ja sensuuri.
   Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, harjoitustyöt ja tentti.

   Lisätiedot: Mikäli opiskelija on suorittanut informaatiotutkimuksen perusopinnoissa opintojakson Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, hän suorittaa ay694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op -jakson.

   Oppimateriaali: Verkko-oppimateriaali, sekä soveltuvin osin:
   Voutilainen, T. 2019: Oikeus tietoon; Neuvonen, R. 2018. Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet sekä Haasio, A., Ojaranta, A. & Mattila, M. 2018: Valheen jäljillä.

   Arviointiasteikko: 1-5/HYL
    

    

   Työharjoittelu, 6–8 op, Viimeistään kevätlukukausi 2025

   Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse. Mahdollisesta harjoittelun osan korvaamisesta aiemmalla työkokemuksella sovitaan oppiainevastaavan kanssa.

   Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa informaatiotutkimuksen osa-alueiden keskeisiä ilmiöitä organisaatioympäristöissä ja osaa toimia informaatioalan työtehtävissä. Hän pystyy soveltamaan aiemmin opinnoissaan oppimiaan taitoja käytännön työssä ja reflektoimaan omaa työtään ja asiantuntijuuttaan.

   Sisältö: Työharjoittelu informaatiotehtävissä hallinto- tai tutkimusorganisaatiossa, kirjastossa, arkistossa, museossa, yrityksissä tai muussa tietoperustaisessa organisaatiossa

   Suoritustapa: 2–3 kuukauden kokopäivätyöskentely tai sitä vastaava työskentely informaatiotyössä sekä kirjallinen raportti. Harjoittelusta sovitaan aina oppiaineen harjoitteluvastaavan kanssa.

   Arviointiasteikko: HYV/HYL

   Ilmoittaudu

   Ilmoittaudu
   Paikkoja vapaana 5 / 5

   Lisätietoja

   Juho Mutka koulutussuunnittelija
   juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 040 5025679

   Tutustu myös näihin