Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus 18 op

HUOM alempana linkki syksyn 22 toteutukseen, virhe uutiskirjeessämme (toukokuu 22)

Ammatillinen täydennyskoulutusVerkkokoulutuksetSosiaali- ja terveysala
Energiaa, työvälineitä ja itsetuntemusta coaching- ja valmennustaidoista esimiehille, opettajille, HR –asiantuntijoille, yrittäjille ja ihmissuhdetyötä tekeville!

Ajankohta

13.10.2021 - 30.3.2022

Kesto

12 koulutuspäivää, klo 9-6

Kenelle sopii

Kasvatus-, koulutus-, hoito-, kuntoutus- ja sosiaalialan työtä tekeville, työhyvinvoinnista vastaaville, esimies- ja johtamistyötä tekeville sekä urheilijoille ja urheiluvalmentajille.

Paikka

Hiihtomajantie 2, Santasport Lapin Urheiluopisto, Linkki etänä osallistumiseen lähetetään ennen koulutuksen alkua

Ilmoittautuminen

10.1 - 3.10.2021

Osallistumismaksu

1450 €, sisältää opetuksen ja materiaalin. Osallistumismaksu laskutetaan useammassa kuukausittaisessa erässä opintojen aloituksen varmistuttua.
Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus 18 op

Koulutuksen kuvaus

Huom! uutiskirjeeseemme on jäänyt tämän koulutuksen linkki. Tästä pääset uuteen toteutukseen syksy 22

Positiiviseen, kognitiiviseen ja valmentavaan psykologiaan perustuvat integratiiviset coaching- ja valmennustaidot antavat tieteellisen ja käytännönläheisen perustan itsetuntemuksen kehittymiseen sekä nykyaikaiseen itsensä ja toisten johtamiseen. Coaching on tieteiden ja ammattien rajat ylittävää, käytännön läheistä toimintaa, jonka toteuttamisen tapa on ratkaisukeskeinen ja energisoiva. Tänä päivänä coaching on jo luonteva osa sekä yksilön, organisaation että koko työelämän kehittämistä. Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutusohjelma (18 op) on pitkän coaching -kokemuksen ja kehitystyön tulos, jossa yhdistyvät kahden kouluttajan vahva coachingin teoreettinen viitekehys, käytännön taidot ja niihin liittyvä poikkitieteellinen erityisosaaminen käyttäytymistieteiden saralta.

Koulutus toteutetaan ns. hybridi -mallilla eli voit osallistua etänä mistä päin Suomea tahansa tai saapua paikalle lähiopetukseen.

Tervetuloa opiskelemaan uusimpia mielen taitoja, itsetuntemusta ja toisen ymmärtämistä sekä coachingin ja työnohjauksen menetelmiä innostavassa ja suositussa koulutuksessamme.

Kouluttajat

Koulutuksen psykologisesta ja pedagogisesta osuudesta vastaa Katja Vainikainen ja työnohjauksellisesta ja organisatorisesta osuudesta Paula Kähkönen. Koulutus on ehdottoman luottamuksellista ja perustuu coachingin, työnohjauksen ja ihmissuhdetyön eettisiin periaatteisiin. 


Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2. Koulutus sisältää 12 läsnäoloa vaativaa opetuspäivää, jotka arkisin klo 9-16. Koulutus toteutetaan ns. hybridi -mallilla eli voit osallistua etänä mistä päin Suomea tahansa tai saapua paikalle lähiopetukseen.

Opetuspäivät:

ke-to 13.-14.10.2021 Coaching- ja valmennustaidot
ke-to 10.-11.11.2021 Itsetuntemus ja persoonallisuus
ti-ke 14.-15.12.2021 Ajattelun kehittäminen ja tietoisuustaidot
ti-ke 18.-19.1.2022 Tunteet, työelämän tunnetaidot ja tunne-elämän johtaminen
ke-to 23.-24.2.2022 Kokonaisvaltainen hyvinvointi, stressi ja oman energian johtaminen
ti-ke 29.-30.3.2022 Osaamisen, toiminnan ja suoriutumisen johtaminen


  Koulutuksen sisältö

  Saat koulutuksessa perusvalmiudet ja välineitä coachingin teoriaan, tieteeseen ja työkaluihin.

  Koulutuksen jälkeen osaat:

  • soveltaa ja hyödyntää coaching- ja valmennustaitoja omassa työssä
  • johtaa ja valmentaa omia ja asiakkaan tavoitteisiin liittyviä prosesseja
  • valmentaa ryhmiä
  • selkiyttää omaa valmentajaprofiiliaan ja tuotteistaa omaa osaamistaan
  • parantaa ja selkiyttää itsetuntemusta teorian ja käytännön tasolla
  • antaa selkeän kuvan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä menetelmällisen pohjan sen tutkimiseen ja oman energian lisäämiseen
  • kasvattaa ajatus-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja
  • auttaa tunnistamaan stressiä ja keinoja vapautua siitä
  • kehittää tietoisuustaitoja ja edistää mielenrauhan, ilon ja onnellisuuden kaltaisia mielentiloja
  • antaa perustan joustavan mielen taidoille ja henkiselle palautumiskyvylle (resilienssi)
  • auttaa löytämään sekä omia että muiden vahvuuksia (VIA) ja tukemaan niiden käyttöä
  • lisää motivaatiota, auttaa tunnistamaan motivoitumisperusteita ja auttaa johtamaan omaa toimintaa ja tavoitteita (volitio)

  Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutuksen viitekehys

  • rakentuu coachingin viitekehykseen, mikä on positiivisen, kognitiivisen ja valmentavan psykologian periaatteiden, erityisesti mielen valmentamisen taitojen viemistä käytäntöön. Se on syvää itsetuntemusta, tietoisuustaitoja, myönteisyyden vaalimista ja itsensä ja valmennettavan johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden, tahdon ja toiminnan alueilla.

  • on voimavara- ja ratkaisukeskeistä, itseohjautuvuuteen kasvattavaa

  • hyödyntää kokemusperäisyyttä, tiimioppimisen-, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä työnohjauksen periaatteita, Mindfulness –asennetta, Enneagrammi –persoonallisuusteoriaa sekä NLP:n ja Mind-Body Bridgingin parhaita käytäntöjä

  Koulutuksen rakenne ja sisältö:

  Koulutuksen laajuus on 12 päivää (18 op). Lähiopetuksessa vuorottelevat teoriaosuudet, dialogiset keskustelut, yksilö- ja pariharjoitukset sekä työnohjauksellisella otteella toteutettava case-ryhmävalmennus ja työelämän tarpeisiin sovellettavan ryhmävalmennusmenetelmän harjoittelu. Lähipäiviin sisältyy myös vertaisarvioitua valmennusharjoittelua. Jaksojen välillä suoritetaan coaching- ja valmennustaitoihin liittyviä oppimistehtäviä, tutustutaan kirjallisuuteen, toteutetaan harjoitusvalmennuksia ja laaditaan henkilökohtainen suunnitelma toteutuksineen näyttönä omasta osaamisesta.

  Koulutusprosessi pähkinänkuoressa:

  Koulutuksen kesto puoli vuotta 12 tutkivaa lähiopetuspäivää

  40 tuntia asiakas- vertaisarvioitua valmennusharjoittelua

  Itsenäistä työskentelyä itsetuntemusta lisäävien tehtävien parissa

  Kirjallisuuteen perehtymistä

  Pienryhmä/paritapaamisia lähijaksojen välillä 1 krt/kk

  Oman osaamisen tuotteistaminen ja valmentajaprofiilin vahvistaminen


  Coaching- ja valmennustaidot (2 pv)

  • Coachingin taustateoriat: kognitiivinen käyttäytymistiede, positiivinen- ja valmentava psykologia, ratkaisukeskeisyys, hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen orientaatio ja mielen filosofia
  • Coachingin taustalla oleva metateoria: sosiaalis-konstruktivistinen itsesäätelyteoria
  •Coachingin -prosessin kaksi ulottuvuutta: rakenne ja dialogi
  •Coachingin alkeet: Grow-malli
  • Coachin pedagogiset ydintaidot ja mielentila
  • Coachingtekniikat, kysymykset ja valmentava työote
  • ICF:n ( International Coach Federation) ydintaidot

  Itsetuntemus ja persoonallisuus (2 pv)

  • Mistä itsetuntemus koostuu? Psykologinen ja henkinen itsetuntemus kokemuksellisuuden tutkimisena
      • Itsetuntemus ja psyyken toiminta
      • Itsetuntemus ja oman elämän merkitys
      • Itsetuntemus, itseluottamus ja itsetunto
      • Itsemyötätunto

  • Persoonallisuus
      • Enneagrammi itsetuntemusmallina: yhdeksän erilaista persoonallisuustyyppiä, toiminta- ja selviytymisstrategiaa
           • Stressi- ja kasvusuunnat, siivet, vaistotyypit
           • Motivaation lähteet ja erilaisten toimintamallien syyt
           • Psyykkiset terveydentasot
           • Enneagrammityyppien sudenkuopat ja kasvun avaimet

  Ajattelun kehittäminen ja tietoisuustaidot (2 pv)

  • Mitä on oman elämän johtaminen? Miten johdan muita?
      • Ajattelun johtamisen taidot – sisäinen puhe, myötätunto ja rajoittavat uskomukset
           • Arvot, meta-arvot ja oma tarina
      • Unelmat visioiksi ja tavoitteiksi
      • Läsnäolo avaimena hyvän mielen taitoihin, iloon, onnellisuuteen ja mielenrauhaan
           • Mindfulness –asenne ja sen kehittäminen
           • Mielikuvaharjoitukset, hengittäminen, visualisointi ja mentaalivoima

  Tunteet, työelämän tunnetaidot ja tunne-elämän johtaminen (2 pv)

  • Tunteiden teoriaa
      • Tunnelukot
  • Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen
  • Tunneäly ja sen kehittäminen
  • Työelämän tunnetaidot ja ristiriitatilanteet
      • Läsnäoleva vuorovaikutus ja kuuntelun tasot
      • Tunteiden käsittely coachingin keinoin:
           •Ikävien ja energiaa vievien tunteiden käsittely
           •Irtipäästäminen ja anteeksiantaminen
           •Myönteisen tunne-elämän rakentaminen

  Kokonaisvaltainen hyvinvointi, stressi ja oman energian johtaminen (2 pv)

  • Hyvinvoinnin ja onnellisuuden teoria (Martin Seligman / Emma Seppälä)
  • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli ja työmenetelmä
  • Oman energian johtaminen
      • Fyysinen ja psyykkinen stressi
  • Mind-Body Bridging ja stressistä vapautuminen
  • Joustava mieli ja resilienssi: vastoinkäymisten ja pettymysten valmentaminen
  • Vaatimusten ja voimavarojen tasapaino
  • Oman elämän rajat ja palautuminen

  Osaamisen, toiminnan ja suoriutumisen johtaminen (2 pv)

  • Itsen johtamisen ulottuvuudet
      • Vahvuudet ja niiden tunnistaminen (VIA)
  • Tahdonvoima ja tahdon kolme ulottuvuutta
  • Irti päästäminen, sisäisen luottamuksen rakentaminen ja oman mielen ohjaus
  • Tavoitteiden rooli ja tavoitteiden onnistumista edistäviä toimintamalleja
  • Motivoituminen ja motivoitumisperusteet
  • Aloitusvoima ja aikakokemus
  • Muutoksen tasot ja pysyvä muutos

  Ilmoittaudu

  Ilmoittautuminen päättynyt

  Lisätietoja

  Päivi Hinno koulutussuunnittelija
  paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi Puh. p. 0400 792 396

  Tutustu myös näihin